İran'daki (Doğu Kürdistan-Rojhılat) Kürt Aşiretleriiran kürdistanı doğu kürdistan

Haritada görüldüğü üzere Doğu Kürdistan(İran) haricinde Horasan bölgesinde de önemli ölçüde Kürt varlığı mevcuttur.Çeşitli sebeplerden dolayı Kürdistan coğrafyasından Horasan bölgesine göç etmiş yada sürgün ettirilmiş yaklaşık 2 milyon civarında Kürt nufüsü vardır.İran'daki (Doğu Kürdistan) Kürt Aşiretleri 1. Horasan Bölgesi Aşiretleri

Kürdistan coğrafyasının dışında kalan Horasan Bölgesinde günümüzde yaklaşık 2 milyon Kürt yaşamaktadır.İran rejimi tarafından sürgün edilen ''Horasan Kürtleri'' konu başlığı adı altında sitemizde yayınlayacağız.


 Kuzey Horasan EyaletiKuzey Horasan Eyaletindeki Kürt aşiretleri genellikle Kürtçe'in Kurmanci lehçesini konuşmaktadırlar.Sunni ağırlıklı olmak üzere Şii olan Kürt aşiretleri de mevcuttur.


horasan kürtleri
Zaferanlı (Çemişgezek) Konfederasyonu
 • Amaran (Amêran ve Omeran adlarıyla da bilinmektedir)
 • Amîran
 • Bakran (Biçran, Bekran ve Bekiran adlarıyla da bilinmektedir)
 • Baçvan (Baçyan ve Baçîyan adlarıyla da bilinmektedir.)
 • Badelan (Bahadıran olarak da bilinen aşiret, Badıllı, Badel ve Badil adlarıyla da tanınır.)
 • Berîvan (Brîkan ve Baherwend adlarıyla da bilinen bu aşiret, Lakî aksanıyla konuşur ve Yarasinilik inancını taşırlar.)
 • Burakay (Doğu Kürdistan’da yerleşik olan Burakay aşiretiyle ile bağlantılıdırlar. Güney Kurmancîsi konuşurlar ve Sünni İslam inancındadırlar.)
 • Gewlîyan
 • Hîzolan (ÎzolîÎzolan Kuzey Kürdistan’da Elazığ ve Urfa’da yerleşik olan Îzol aşiretiyle bağlantılıdırlar. Aşiretin hangi kanadının göç ederek yer değiştirildiği bilinmemekle birlikte, Nadir Şah döneminde Kuzey Kürdistan’dan Horasan’a yerleştirildikleri sanılmaktadır)
 • Hazoan (Hemzakan adıyla da bilinen aşiret antik Hazaban / Hadhaban / Hizban adlı Kürt klanıyla ile bağlantılıdırlar)
 • Hevedan (Hemedan ve Mihemedan adıyla da bilinen aşiret, Kuzey Kurmancîsi konuşurlar ve Yezidilik inancına sahiptirler.)
 • Îzan
 • Celalî
 • Kaykan (Keyikan ve Keykanî adıyla da bilinen bu aşiretin geçmişte Kürtlere liderlik yapmış bir Key ailesinden geldiği sanılmaktadır)
 • Kowa (Kovan, Kavîyan, Kowend)
 • Kukban (Kukbanikan, Kuhanîkan ve Kuxpanîkan adıyla da bilinen bu aşiret, Urfa’da yerleşik olan Kuxpinîk aşiretiyle bağlantılıdır. Kuxpînik aşireti, Kuzey Kürdistan’da Urfa ve civarında yerleşiktirler)
 • Milan (Millî adıyla da bilinen aşiret, Kuzey Kürdistan’daki Millî / Milan aşiretiyle bağlantılıdır.)
 • Muzdakan (Mezdekan)
 • Paluvulan
 • Pehlawan (Pêllewan)
 • Qarman (Qehramanan Qeremanan)
 • Qereçurlu (Qereçul)
 • Qeçkan
 • Reşwan (Reşwend)
 • Rutakan (Ruttikan)
 • Şaran
 • Şêyxan (Şexan, Şêxanî ve Şeyh Xanî adıyla da bilinirler ve Kuzey Kürdistan’daki Şêxan -Şeyhanlılar- aşiretiyle bağlantılıdırlar. Sünnidirler ve Arap soylu olduklarına inanırlar ve kendilerinin İmam Bakır vasıtasıyla Hazreti Muhammed’in torunu olduklarını söylerler)
 • Şaman (Biçaran)
 • Sîlsêporan
 • Sîwakan (Sîwêreg ve Sêwîkan adıyla da bilinen aşiretin Siverek’ten gitmiş olma ihtimali çok yüksektir ve çevredeki aşiretlerin aksine Zazaki(Zazaca) lehçesini konuşmaları buna işarettir.
 • Sufîyan (Sofîyan)
 • Topkan
 • Wêran
 • ZeydanŞadan (Şedad) Konfederasyonu


(Horasan bölgesinin güney çeyreğini kapsamaktadır)

 • Alan (Elan adıyla da bilinirler)
 • Bugan (Began adıyla da bilinirler)
 • Dîrqan (Zirqan veya Zirikan adıyla da anılırlar. Lübnan’da yaşayan Ziriqî Kürt aşiretiyle bağlantılı)
 • Gerîvan
 • Gurdan (Kurdan olarak da bilinirler)
 • Înran
 • Caban
 • Cuyan
 • Kahan
 • Kupran
 • Mîtran
 • Qerebaşan
 • Qilîçan


Konfedere olmayan Aşiretler

 • Lak (Abiward ile Çahçaha arasında yaşarlar. Lakî konuşurlar, Yarisanidirler
 • Qereçûrlû (Horasan bölgesinin daha küçük olan Kuzeybatı kesimleri ile batıdaki bazı küçük kesimlerde yaşamaktadır)
 • Zend (Abiward ile Cahçaha arasında yaşarlar. Lakî konuşurlar, Yarisanidirler. Bu aşiret İran’da Kerîmxan Zend adlı Kürt hükümdarın liderliğinde 50 yıldan fazla bir süre hüküm sürmüş bir hanedanlıktı. Bu aşiret, daha önceleri güçlü dönemler geçirmiş olan aşiretlerin aşiret konfederasyonlarına üye olmamalarına önemli bir örnektir.)


2.)Koxîstan-Bircand Bölgesi Aşiretleri


 • Bohluli (Behlûlîyan ve Balûlî adıyla da bilinirler. Kayn ile Taybet anısında yaşar, Lakî konuşurlar. Yarisanîlik inancı taşırlar. Yarisanîliğin (Ehli Hak) kurucusunun 8 ve 9. yüzyılda yaşayan Kürt bilgesi Bahlûlî  Zana olduğu bilinmektedir. Aşiretin günümüzde aynı mezhep inancını taşıması ve isminin Bahlûlî olması buna işaret gösterilebilir.
 • Menawend (Bircand’ın kuzeydoğusunda yaşarlar ve Lakî konuşurlar. Yarisanidirler)
 • Ruşnawend (Raşawend-Tabas Masîna bölgesinde yaşarlar. Lakî konuşurlar, Yarisanîdirler)
 • Topkanan (Bircand’ın güneyindeki Keşmar ve Bakran Kuh bölgesinde yaşarlar. Kuzey Kurmancisi konuşurlar ve Sünnidirler)
3.) Elbruz Dağları Bölgesi Aşiretleri  Mazandaran Bölgesi

  İran Mazandaran BölgesiHecawend Konfederasyonu

(Nur, Kecur, Kalardeşt ve Pul bölgelerinde yaşarlar, Lakî konuşurlar, Yarisanidirler)


 • DilfanKekawend (Kâkawend)
 • Siltankulîxanî
 • Konfedere olmayan Aşiretler( Kuzey Kurmancisi konuşurlar ve Sünnidirler.)
 • Elîkan (Demawend ve Lur bölgelerinde yaşarlar. Dimilî konuşurlar ve Alevidirler. Aşiretin, Dersim yöresinden Erzurum’a doğru uzanan bölgede yaşayan Elîkî aşiretiyle bağlantılı olduğu sanılmaktadır.)
 • Belikan (Pêlîkan adıyla da bilinen aşiret Geçsar ve Kenduwan arasında kalan dağlık bölgede yaşarlar. Dimili konuşurlar ve Alevidirler)
 • Grili (Greyli adıyla bilinen aşiret Neka nehri kıyısında yerleşiktirler. Güney Kurmancisi konuşurlar ve sünnidirler)
 • Gulbadî (Behşehr ile Bender Gaz arasındada yaşayan aşiret Kurmanci konuşur ve Sünnidir. Gulbadî aşiretinin Hindistan’ın batısında yaşayan Gulbexdî adlı Kürt aşiretiyle ilintili olduğu sanılmaktadır. )
 • Laricanî (Larican civarındaki dağlık bölgelerde yaşarlar ve yaşadıkları bölge ile aynı ismî taşıdıklarından yerli bir aşiret oldukları ve düşünülmektedir. 900′lü yıllara ait İslam kaynaklarında bölgenin ismi aynı şekilde geçmekte ve burada Kürtlerin olduğundan bahsedilmektedir.)
 • Meshaî (Bender Gaz yakınlannda)
 • Nawaî (Newaî adıyla da bilinirler. Amul yakınlarında yaşarlar)
 • Neka (Neka nehri kıyısında yaşarlar ve nehir ile aynı ismi taşıdıklarından yerli bir aşiret oldukları ve uzun bir müddettir yer değiştirmedikleri düşünülmektedir.)
 • Nurî (Nur şehri civannda)
 • Ûmranan (Galugah bölgesinde)
 • Xaltî (Xaldê, Xaltî ve Xaltan adıyla da bilinirler. Antik Xaldî hükümdarlığı ile ilişkilendirilen bu aşiret, Kürdistan’ın birçok bölgesine dağılmış ve bu bölgelerde küçük aileler olarak yaşamaktadırlar. Fakat Neka Nehri kıyısında yaşayan Xalti aşireti burada merkezî bir aşiret olarak yaşamakta ve güçlü bağlarını henüz korumaktadırlar.)4.)Gilan Bölgesi Aşiretleri

Amarlı Konfederasyonu

(Deyleman ve Siyahkal ile Şahrud vadisi arasında yaşarlar. Büyük Baban Konfederasyonu’nun bir kolu olduklarına inanırlar. Kuzey Kurmancisi konuşurlar ve Sünnidirler)


 • Baha Davalan
 • Beyşan
 • Devalan (Devalkan)
 • Şamlı (Şemkan)
 • Şekulan (Şahkanan)
 • Sîtacan (İstacan)
Konfedere olmayan Aşiretler


 • Bacalan (Goranî konuşurlar ve Yarisanidirler)
 • Boxtuyî (Bohtanî adıyla da bilinirler. Kuzey Kurmancisi konuşurlar ve Sünnidirler)
 • Çigînî (Şahrud ırmağının kuzeyinde yaşarlar. Güney Kurmancisi konuşurlar ve Sünnidirler)
 • Çemişgezek (Dimilî konuşurlar ve Alevidirler. Dersim kökenli oldukları düşünülmektedir)
 • Celilwend (Celalwend adıyla da bilinirler. Laki konuşurlar, Yarisanidirler)
 • Kelhur (Goranî konuşurlar, Yarisanidirler)
 • Kakawend (Laki konuşurlar, Yarisanidirler)
 • Kirmanî (Güney Kurmancisi konuşurlar, Yarisanidirler)
 • Mafî (Kirmanşah Mafî’leri ile bağlantılıdırlar. Yarisani ve Şiidirler)
 • Kiyaswend (Komasî ve Silahur adlı büyük iki koldan oluşan aşiret, Laki konuşur ve Yarisanidirler)
 • Reşwend (Reşawend adıyla da bilinirler. Kuzey Kurmancisini konuşurlar, Sunnidirler)
 • Welîyarî (Güney Kurmancisi konuşurlar, Yarisanidirler)
 • Yeminî (Güney Kurmancisi konuşurlar, Sünnidirler)
5.Zencan-Halhal Bölgesi Aşiretleri
 • Delîkan (Xalxal bölgesinde yaşarlar. Kuzey Kurmancisi konuşurlar ve Sünnidirler. Bu aşiretin bir kısmı 1800′lü yılların başında kendi içlerindeki bir husumetten dolayı aşiretten ayrılmış ve Kuzeybatı Kürdistan’a göç etmiştir. Gittikleri yörelerde Halhallı, Halehalan, Xalxal, Xellexelan ve Dellê adıyla bilinen ve küçük aileler halinde yaşayan bu aşiret parçası at yetiştiriciliğiyle tanınmakta ve  bir kısmı Türkleşmiştir.)
 • Canpulat (Cumbalat, Canpolad ve Jumplat adıyla da bilinen bu aşiret 1600′lü yılların başında Celalî İsyanları’nın bastırılmasıyla dağıtılan Canbolad aşiretinin doğuya sürülen parçasıdır. Xalxal’ın doğusunda yaşarlar ve diğer Canbolad aşiretleri gibi Kuzey Kurmancisi konuşurlar. Fakat Kuzey Kürdistan’da ve Lübnan’da yer alan Canbolad aşiretlerinin büyük bir kısmı Dürzî iken buradakiler Sünnidirler)
 • Kilîsxanî (Xalxal’da yaşayan bu aşiretin 1600′lü yılların başında Celali İsyanları’nın bastırılmasından sonra bölgeye sürgün gönderildiği sanılmaktadır. Daha önceleri Kilis’te yaşayan Kilisxanî aşiret, halen Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Sünnidirler)
 • Şatranî (Şedranî adıyla da bilinen aşiret Erdebil’in güneyinde yaşar, Kuzey Kurmancisi ve Azerice konuşurlar. Şiiliği benimsemişlerdir. Azerilerle yakın bağlar kuranlarının bir kısmının Caferilikle ilgili oldukları da gözlemlenmiştir.)
7.) Orta İran Platosu Aşiretleri
Keşan – Qum Bölgesi

 • Bexdadî (Ancilawendîyan adıyla da bilinirler. Saveh’in batısında yaşarlar. Lakî konuşurlar ve Yarisanidirler. Bir dönem Bağdat’ta yöneticilik yapmış bir ailenin soyundan geldiklerini söylerler.)
 • Kelhur (Saveh’in güneyindeki Qereçay’da yaşarlar. Goranî ve Güney Kurmancisi konuşurlar. Yarisanidirler)
 • Lak (Karkas Dağlarındaki Kohak ve Kurdekan bölgelerinde yaşarlar.)
 • Pazûki (Paziki, Baziki, Beskî adıyla da bilinirler ve Kürdistan’ın birçok bölgesinde akraba aşiretlere sahiptirler. Tahran’ın doğusundaki Weramin dolaylarında yaşarlar. Kuzey Kurmancisi konuşurlar, Şii ve Sunnidirler)
 • Ossanan (Germsar ve Weramîn bölgelerinde yaşalar, Lakî konuşurlar. Yarisani ve Şiidirler)
 • Zend (Kum’un güneybatısında yaşalar. Lakî konuşurlar ve Yarisanidirler. Diğer Zend aşiretleriyle akrabadılar.)

Fars Bölgesi

 • Kakai (Şiraz’ın hemen Kuzey Batısında yaşarlar. Lakî konuşurlar, Yarisanidirler)
 • Kurdşilî (Marasurhî dağlık bölgesinde, Şerî Naw ve Cehrom’da yaşarlar. Laki konuşurlar ve Yarisanidirler)

Belucîstan

 • Guran (Bampor dolaylarında yaşar, Gorani ve Laki konuşur. Yarisani ve Şiidirler. Büyük Goran Konfederasyonu’nun üyesidirler ve geçmişte bu bölgede hüküm sürmüşlerdir.)
 • Zengena (Bampor’da yaşarlar. Güney Kurmancisi konuşurlar ve Sünnidirler)
 • Kelhur (Taftan volkanik dağlık bölgelerinde yaşayan aşiret Goranî konuşur ve Yarisanîliği benimsemişlerdir. Kürdî bir kavim oldukları bilinen Beluciler ile akrabalık kuran bu aşiret günümüzde Belucileşmektedir.)
 • Yelxanî (Bampor’da yaşarlar, Güney Kurmancisi konuşurlar ve Sünnidirler)
8.)Doğu Kürdistan Aşiretleri
Bölgede yaşayan aşiretlerin tümü Kurmanci lehçesiyle konuşmaktadırlar.Genellikle Sunni'dirler


Bilbas Konfederasyonu(Urmiye Gölü’nün Güneybatısı)
 • Mamaş

 • Mangur

 • Ocaq (Uşşaq, Uşax ve Uşaxî adıyla da bilinirler. Dersim kökenli olma ihtimalleri vardır. )

 • Pîran
 • Ramak
 • Sîn (Sînemilli aşiretiyle bağlantılıdırlar)Gulbaxî Konfederasyonu(Bicar’ın Batı ve Kuzeybatı kesimleri)
 • Çûkareşî (Çukareştî)
 • Gameli
 • Cûcareş
 • Kalkeni (Qalqalî)
 • Kakawend (Kakaswendi)
 • Kamilî
 • Murad Goranî (Miraz Goranî)
 • Pitawasarî
 • Qomrî
 • Sindulî (Sîn ve Sînemilli aşiretiyle bağlantıldırlar)Caf Konfederasyonu


(Cewanrud ile Sanandaj arasındaki bölgede yaşarlar. Orta Kürdistan’da yaşayan büyük Caf aşiretinin bir koludurlar)

 • Basugî
 • Gelalî
 • Harunî
 • Înakî
 • Îsmail Ezîzî (Simail Ezzo)
 • Keleşî (Keleşîn)
 • Kemalî
 • MandumîMikailîQobadi (Kowa, Kovan ve Kuvadî adıyla da bilinirler)
 • Ruhzadî
 • Şatirî
 • Tarhanî
 • Weladbegî


Mandumî Konfederasyonu(Bicar’ın Güneydoğu kesimleri)
 • Elîmiradî
 • Tarîmuradî
 • LewlerzîMukri Konfederasyonu


(Urmiye Gölü’nün güneyi ile Mehabad ve Diwandara arasında yaşarlar. Bu konfederasyon günümüzde büyük ölçüde etkisini yitirmiş ve çözülmüştür.) • Begzade
 • Dehbokrî
 • Caf (Mehabad bölgesinde yaşarlar ve Caf aşiretinin bir parçasıdırlar)
 • QasimanKonfedere Olmayan Aşiretler
(Bunların çoğu, Büyük Erdalan Konfederasyonu parçalanmadan önce aynı çatı altındaydı. Aksi belirtilmemişse, tümü de Güney Kurmançisi konuşurlar ve Sünnidirler)


 • Ahmedî (Ehmedî olarak da bilinirler ve Bana yakınlarında yaşarlar)
 • Alan (Elan olarak da bilinirler ve Serdeşt yakınlarında yaşarlar)
 • Erdelan (Sanandaj’ın Kuzeybatı kesimlerinde yaşarlar. Eski Erdelan beyliğiyle ilintili olarak bu adı çok sonra kullanmaya başlamışlardır. Erdelan Beyliği’nin yıkılmasından sonra asıl Erdelî aşireti dağıtılmıştı.)
 • Babacanî (Gorani konuşurlar ve Yarisanidirler)
 • Behrambegî (Bana, Dizli ve Çemçemal yakınlarında yaşarlar)
 • Belawend (Laki konuşurlar ve Yarisanidirier)
 • Başuqî
 • Baskula (Serdeşt’in batı kesimleri)
 • Biryahî (Biryarî olarak da tanınırlar ve Serdeşt yakınlarında yaşarlar)

 • Bistarawend
 • Burakay
 • Dorraci
 • Feyzullahbegi (Bukan, Takab ve Saqız yakınlarında yaşarlar)
 • Geşkî (Keşki Kamyaran yakınlarında yaşarlar)
 • Gargei (Gergaî ve Gergerî olarak da bilinirler. Semsur -Adıyaman- dolaylarındaki Gergerler ile akraba oldukları sanılmaktadır)
 • Gawurka (Gewrik adıyla da bilinirler. Serdeşt ile Saqız ve Mehabad arasında yaşarlar)
 • Hemaweysi
 • Heyderbegî (Merivan yakınlarında)
 • Celalî (Sanandaj’ın doğu kesimlerinde)
 • Kelalî (Gelali adıyla da bilinen bu aşiretin daha önceleri Celali aşiretinin bir kolu olduğu bilinmektedir. Saqız dolaylarında yaşarlar.)
 • Kelasî (Serdeşt yakınlarında)
 • Kemanger (Kamyaran yakınlarında)
 • Kulî (Gulî adıyla da bilinirler. Sanandaj’ın Kuzeydoğu kesimlerinde yaşarlar)
 • Komasî (Merivan ile Sanandaj arasında yaşarlar)
 • Lak (Lakî konuşurlar ve Yarisanidirler.)
 • Lutfullabegi (Bana yakınlarında yaşarlar)
 • Meriwani (Meriwan ile Pencwin arasında yaşarlar)
 • Osmanbegî (Mehabad’ın güneyinde yaşarlar)
 • Qobadi (Gubadî ve Qubadî adlarıyla da bilinirler.)
 • Sursûrî
 • Serşîv
 • Zend (Qurwa dolaylarında yaşarlar. Lakî konuşurlar, Yarisanîdirler
 • Weladbegî
Atkuwazî Konfederasyonu


(Mehran, Bedra ve Çiwar dolaylarında yaşarlar. Laki konuşurlar, Yarisanidirler) • Benserda (Benzerda ve Benîserda adıyla da bilinirler)
 • Benwîza
 • Keşwend
 • Kurdel
 • Malîkeşwend
 • Maysamî
 • Mîr
 • Muma
 • Murt
 • Qaytunî
 • QiruşwendHewreman Konfederasyonu(Hewreman bölgesinde yaşarlar. Gorani’nin Hewremani lehçesini konuşurlar ve Yarisanîdirler) • Lahûnî (Cafersiltanî)
 • Textî
 • Behrambegî
 • Hesansiltanî
 • Mistefasiltanî
Ayvan (Îvan) Konfederasyonu
(Nefti Şah, Nefthane ve Mendali yakınlarında yaşarlar. Güney Kurmancisi konuşurlar ve Sunnidirler)
 • Benîseyrê
 • Çulak


Bacalan (Bacarwan) Konfederasyonu(Kasr-ı Şirin, Xaneqîn, Quratu, Şêxan, Dergezin, Horin ve Cizani bölgelerinde yaşarlar. Gorani konuşurlar, Yarisanidirler)
 • Comur
 • Qazanî
Beyranwend (Silakur) Konfederasyonu
(Ortaçağdaki Berawendîler ile bağlantılıdırlar. Hemedan’ın güneyinde, Luristan’ın Silakur bölgesine doğru olan kısımlarında yaşarlar. Lakî konuşan aşiretin bir kısmı Yarisanî diğerleri Şiidirler) • Eleyno
 • Çeqelwend
 • Daşeyno
 • Komasî
 • Reşwend (Reşawend)
 • Zend


Goran Konfederasyonu(Kirmanşah ile Pawa arasında kalan bölgededirler. Gorani konuşurlar ve Yarisanidirler. Geçmişte Seyfeddîn Surî tarafından kurulan Gor devletinin hanedanlığıyken zamanla konfederasyona dönüşmüştür.) • Bîbîyan
 • Biwanîc
 • Daniyalî
 • Gewera (Gehwera veya Gewhera adıyla da bilinirler)
 • Heyderî
 • Nirzî
 • Xelkanî Behrami (Xelkan)
 • Xelkani Siperî (Xelkan)
 • Şabanqera (Çupanqara)
 • Tufangçî
 • YasamîHolaylan Konfederasyonu
(Kirmanşah’ın doğusunda, Sonqor dolaylarında yaşarlar. Lakî konuşurlar ve Yarisanîdirler) • Belawend
 • Celalawend (Celalan)
 • Osmanawend
 • Tarhan
 • ZerdelanComir (Comur – Comhur) Konfederasyonu
(Hemedan’ın güneyinde. Laki konuşurlar, Yarisanidirler) • Evdalî
 • Berazî (Kuzey Kürdistan’da Urfa ve Maraş arasındaki bölgede meskûn Berazî adlı bir aşiret konfederasyonu vardır. Kuzeybatı Kürdistandaki Berazî Konfederasyonu’nun en büyük üyesi olan Dinna Aşireti’nin Moğol saldırıları sonrası bu bölgeden geldikleri bilinmektedir.)
 • Guma
 • Şahweysî
Kelhur Konfederasyonu(Xeneqîn ile Kirmanşah arasında. Muhtemelen günümüzdeki en büyük Kürt aşiret konfederasyonudur. Yarisanidirler, çoğunluğu Gorani, bir kısmı da Güney Kurmancisi konuşurlar)
 • Evdilmuhamedî
 • Elîrizawend
 • Elwendi
 • Berga
 • Budaxbegî
 • Çillaî
 • Faruqî
 • Gelîadar
 • Harunabadî
 • Celowgir
 • Kelapa
 • Kellacub
 • Kemar
 • Kerempana
 • Kazimxanî
 • Kerga
 • Xalidî
 • Homan
 • Kirbîyan
 • Mansurî
 • Maydeştî (Mahîdeştî)
 • Mîr Ezîzî
 • Mu’mînî
 • Muxîra
 • Muşgir
 • Papiran
 • Qulami
 • Qumçi
 • Receb
 • Remezanî
 • Rizawend
 • Rutwend
 • Seyîdnaza
 • Seyyîdan
 • Selka
 • Şeybenî
 • Şahînî
 • Şirzadî
 • Şivankâra (Şivankan)
 • Sîya
 • Teleş (Taliş adıyla da bilinen aşiret Kuzey İran kökenlidir ve başta Talış halkının bir üyesiyken 900′lü yılların başında Kürtleştikleri varsayılmaktadır.)
 • Zeynelxanî

Xizir (Kizil – Kezal) Konfederasyonu


(Mendali ve Sumer’de yaşarlar. Laki konuşurlar, Yarisanidirler)
 • Xizirwend
 • Murşîdwend
 • Qolîwend
 • Şemsîwend
Pehla (Feylî) Konfederasyonu(Bağdat’ın kuzeydoğusundaki Bakûba ile Xuzîstan arasında yaşarlar. Laki konuşurlar ve Yarisanî ile Şiiliği benimsemişlerdir)
 • Bapîrwend
 • Biraspî
 • Şeydarwend
 • Dustaliwend
 • Goran
 • Heywarî
 • Cebirwend
 • Cugî
 • Kelkuh
 • Xizirwend
 • Kowliwend
 • Mamasîwend
 • Mamî
 • Mamûs (Mamûş)
 • Maral
 • Mirawerzî
 • Muradxanî
 • Newrozwend
 • Osîwend
 • Papî
 • Şakarbegî (Şakirbegî)
 • Şaraka
 • Suleymanxanî
 • ZergûşKelxanî (Kelkan) Konfederasyonu


(Kirmanşah’ın kuzeybatısında, Kuzaran dolaylarında yaşarlar. Xelkanlar ile bağlantılıdırlar. Goranî konuşurlar, Yarisanidirler) • Eynawend
 • Baçaxalî
 • Berawlî (Berwalî)
 • Bizirabadî
 • Dengî
 • Divaka
 • Malgi (Maliki)
 • Necefî
 • Pêştmala
 • Kelazencirî (Kolzencirî)
 • Karî
 • Kerka
 • Rûsteman
 • Sebzan
 • Serêwara
 • Wistalî
Karalos Konfederasyonu


(Mendalî ile Tengî Sûmer arasında yaşarlar. Güney Kurmancisi konuşurlar ve Sünnidirler)
 • Çermawend
 • Gew Sêwarî
 • Geş
 • Keytun
 • Kakawend
 • Neftçî

Salas Konfederasyonu(Kirmanşah’ın batısı ile Kerend arasında yaşarlar. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler. Üç küçük konfederasyondan oluşurlar)
 • Babacanî
 • Begzade
 • Zemkanî
 • Kobadî (Gubadî)
 • Bezanî
 • Begzade
 • Mîrakî
 • Textan
 • Tengî Îzdaha
 • Zîlanî
 • Weladbegî
 • Eliaxayî
 • Derwêş
 • Delazihirî
 • Duruyî
 • Keleka
 • Xalwend (Xelkan ile bağlantılı olma ihtimali vardır)
 • ReşîdanKermanşah Kürtleri’nin İlmiye sınıfını oluşturan erkekleri bir arada (1910).


Sencabî Konfederasyonu(Pawa ile Mayadeşt arasında yaşarlar. Goranî konuşurlar ve Yarisanîdirler) • Ebbaswend
 • Elîwend
 • Allahyarxanî (Îlahîxanî)
 • Baxî
 • Bawan (Bawend adıyla da bilinirler Büyük Baban Konfederasyonu’nun eski üyelerindendirler.)
 • Çelawi (Çelebi)
 • Dataca
 • Dewletmend
 • Derhawar
 • Heqnazarxanî
 • Celalawend (Celalwend)
 • Kelalawend (Kelalwend)
 • Keka
 • Hoşrawî
 • Kolkol
 • Nêzka (Tergan adıyla da bilinirler)
 • Simînwend
 • Sufî
 • Surxakî
 • SurhawendŞerefbeyanî Konfederasyonu


(Şiwaldir dağları, Şirvan nehri ve Şêxan dolaylarında yaşarlar) • Kurakî
 • Emirhanbegî
 • Eziz Begî
 • Gaharî
 • Nadirî
Siwarameyrî Konfederasyonu(Xeneqîn, Şehreban ve Ebu Cisra yakınlarında yaşarlar. Lakî ve Güney Kurmancisi konuşurlar, Yarisanidirler)
 • Kelhur
 • Tutik
 • Mamekan
 • Înantir
Tirkaşwend Konfederasyonu


(Asadabad ile Hemedan ve Tusirkan arasında yaşarlar. Lakî konuşurlar ve Yarisanidirler.)Elîcani
Elîmurşîd
Rahmetî
Sûleymanî
ZendZend Konfederasyonu


(Hemedan’ın Güney ve kuzeybatı kesimlerinde yaşarlar. Lakî konuşurlar, Yarisanî ve Şiidirler)


Elîyan
Mamedan
Kanî
Salih Axa
Tahirxanî


Konfedere Olmayan Aşiretler


Babanî (Xeneqîn ve Kerkûk’ün kuzey kesimlerinde yaşarlar. Güney Kurmancisi konuşurlar ve Sünnidirler)

Benzerda (Sarpolî ve Kasr-ı Şirin’in kuzey kesimlerinde yaşarlar. Goranî ve Güney Kurmancisi konuşurlar, Yarisanidirler)

Bawend (Dinawar ve Şahabad. Goranî konuşurlar, Yarisanidirler)

Dinarwend (Dehluran, Dalperi ve Dinar sıradağlarında yaşarlar. Laki konuşurlar, Yarisani ve Şiidirler. Dinawer kökenlidirler ve Urfa yöresinde yaşayan Dinna aşiretiyle akrabadırlar.)

Dun (Dum adıyla da bilinirler. Dinawar ve Kandula dolaylarında yaşarlar. Goranî konuşurlar ve Yarisanidirler)

Geşkî (Kirmanşah’ın kuzeyinde yaşarlar. Güney Kurmancisi konuşurlar ve Sünnidirler)

Îmamî (Eskiden Caf Konfederasyonu’na bağlıydılar. Güney Kurmancisi konuşurlar ve Sünnidirler)

Iraqî (Eskiden Caf Konfederasyonu’na bağlıydılar. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sünnidirler)

Cewanrudî (Eskiden Caf Konfederasyonu’na bağlıydılar. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)

Keyd (Musiyan ve Dehluran bölgelerinde yaşarlar. Güney Kurmancisi konuşurlar ve Sünnidirler. Kuzey Kürdistan’daki Keytikan aşiretiyle akrabadırlar)

Keyhûrda (Dehluran yakınlarında yaşarlar. Güney Kurmancisi konuşurlar ve Sünnidirler)

Kerend (Krind. Kerend şehri dolaylarında yaşarlar. Güney Kurmancisi konuşurlar ve Sûnnidirler)

Kolyaî (Sunqor ile Korwa arasında yaşarlar. Güney Kurmancisi konuşurlar, Sunnidirler)

Mafî (Kirmanşah’ın doğusunda yaşarlar. Lakî konuşurlar, Yarisanî ve Şiidirler)

Ossanan (Osîwend ile bağlantılı olabilirler. Laki konuşurlar, Yarisanidirler)

Peyrawend (Kirmanşah’ın kuzeyinde yaşarlar. Güney Kurmancisi konuşurlar ve Sûnnidirler)

Wercawend (Sahna ile Kengawer arasında yaşarlar. Lakî konuşurlar, Yarisanidirler)

Zengena (Zengî adıyla da bilinirler. Kirmanşah’ın güneybatısında yaşarlar. Gorani ve Güney Kurmancisi konuşurlar, Yarisanidirler)

Zerdelan (Belawend yakınlarında yaşarlar. Laki konuşurlar ve Yarisanidirler. Erdelan beyliği ile ilişkili oldukları varsayılır)

Zula (Kirmanşah’ın güneydoğusu. Güney Kurmancisi konuşurlar ve Sünnidirler)İlgili Aramalar:

iran kurdistanı, iran kürtleri, iran horasan kürtleri, kürt aşiretleri, iran kürt aşiretleri, القبائل الكردية الإيرانية, Iranian Kurdish tribes, Иранские курдские племена, قبایل کرد ایرانی, Iranische kurdische Stämme, kürtler.com, kürt tarihi, eşîrên kurd li Îranê,iran kürt tayfaları,שבטים כורדים איראניים,tribus kurdes iraniens


wwww.kürtler.com

Hiç yorum yok

Sağlıklı Bir Tartışma Ortamı için,Lütfen Yorumlarınızı Küfürsüz yazın..